xxl - > = 1400px xl - 1200px - 1399px lg - 992px - 1199px md - 768px - 991px sm - 576px - 767px xs - < = 575px

col-* - 0 (xs) | col-sm-* - 576px | col-md-* - 768px | col-lg-* - 992px | col-xl-* - 1200px | col-xxl-* - 1400px


...
...
...
...
...
...
...
...

Algemene voorwaarden van OptiekXL B.V.

Download [pdf]

Paragraaf 1    Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

Artikel 1         Toepasselijkheid

1. OptiekXL B.V. (hierna verder te noemen: ‘Gebruiker’) maakt gebruik van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die Gebruiker sluit en maken deel uit van elk aanbod van Gebruiker tot het sluiten van een overeenkomt.

2. Gegevens van Gebruiker:

a.    Rechtsvorm: Besloten Vennootschap.

b.    Handelsnamen: OptiekXL B.V., Optiek occasion, Optiek trader, OnSpot Medical.

c.     Vestigingsadres:  De Kuinder 1 (844DC) Heerenveen.

d.    Bezoekersadres: De Kuinder 1 (844DC) Heerenveen.

e.    Telefoonnummer:  +31 (0)85 018 52 52

f.     Telefonisch te bereiken op de volgende dagen en tijdstippen: ma t/m vrij 9:00 – 17:00; Afwijkingen op zon- en feestdagen zijn mogelijk.

g.    E-mailadres: info@optiekxl.nl.

h.    Kamer van Koophandel-nummer: 60387211.

i.      BTW-identificatienummer: NL853888309B01.

j.     Meldpunt voor klachten: info@optiekxl.nl.

3. De contractspartij van Gebruiker bij de in lid 1 genoemde overeenkomsten wordt hierna ‘de Contractspartij’ genoemd.

4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of een bepaling in de tussen partijen gesloten overeenkomst nietig is of wordt vernietigd, dan heeft dat geen invloed op de rechtskracht van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Partijen treden in dat geval in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.. 

5. Indien de inhoud van een bepaling in deze algemene voorwaarden onverenigbaar is met de inhoud van een bepaling in de tussen partijen gesloten schriftelijke overeenkomst, gaat de bepaling in de schriftelijke overeenkomst voor, tenzij de Gebruiker ten tijde van het sluiten van de schriftelijke overeenkomst niet heeft beoogd van de inhoud van de bepaling in de algemene voorwaarden af te wijken. Indien de schriftelijke overeenkomst niet door de Gebruiker is opgesteld en er door partijen niet specifiek is onderhandeld over de inhoud van de afwijkende bepaling in de schriftelijke overeenkomst, geldt dat de Gebruiker niet heeft beoogd van de inhoud van de bepaling in deze algemene voorwaarden af te wijken.

6. Door het van toepassing verklaren van deze algemene voorwaarden, wijst de Contractspartij toepasselijkheid van haar eigen algemene voorwaarden af.

7. Gebruiker is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Gebruiker de Contractspartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een periode van een maand gelegen zijn.

8. Ter afwering van aansprakelijkheid jegens de Contractspartij kunnen (voormalige) ondergeschikten en/of niet-ondergeschikte hulppersoneel van de Gebruiker eveneens een beroep doen op deze algemene bepalingen. Voor zover vereist schept dit artikellid daartoe overeenkomstig artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek (BW) het recht ten behoeve van ondergeschikten en/of niet-ondergeschikte hulppersoneel van de Gebruiker.

9. Indien deze algemene voorwaarden in andere talen dan de Nederlandse taal zijn opgesteld, is de tekst in de Nederlandse taal bindend.


Artikel 2         Levering

1. Het geleverde goed is voor risico van de Contractspartij vanaf het moment van levering.

2. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, geschiedt levering van goederen af het magazijn of de bedrijfsruimte van Gebruiker. 

3. De levering heeft bij verzending van goederen plaatsgevonden op het tijdstip van het moment dat de verkochte goederen voor transport gereed staan.

4. De wijze van transport, van verzending en van verpakking worden bepaald door Gebruiker indien er door de Contractspartij geen nadere aanwijzingen zijn gegeven. Het in- en uitladen en verzending van de in de overeenkomst begrepen goederen, geschieden voor rekening en risico van de Contractspartij, inclusief schuld en/of nalatigheid van de transporteur.

5. Gebruiker is gerechtigd om te presteren in gedeelten (deelleveranties/ deelprestaties), welke zij afzonderlijk kan factureren. 

6. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke anders is overeengekomen. Gebruiker spant zich in om de levering binnen de afgesproken termijn uit te voeren. Voor schade, welke dan ook, ten gevolge van overschrijding van deze termijn, is Gebruiker niet aansprakelijk jegens de Contractspartij.

7. Indien een vaste levertijd is overeengekomen, kan deze levertijd onder de volgende omstandigheden worden verlengd:

a.            Als er sprake is van andere omstandigheden dan Gebruiker bekend waren toen zij de levertijd vaststelde. De Gebruiker kan de levertijd dan verlengen met de tijd die zij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren;

b.            Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Gebruiker. De levertijd wordt verengd met de duur van de opschorting;

c.             Als er sprake is van onwerkbaar weer. De levertijd wordt verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

8. De Contractspartij dient alle kosten te vergoeden die Gebruiker maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd zoals vermeld in het voorgaande artikellid.

9. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de Contractspartij niet zijn afgenomen, houdt Gebruiker de goederen als een goed bewaarder onder zich. Het risico van de goederen gaat dan over op de Contractspartij en de Contractspartij dient de kosten voor bewaring van de goederen door de Gebruiker te vergoeden.

 

Artikel 3         Klachtplicht

1. Op de Contractspartij rust de verplichting om de geleverde goederen en de bijbehorende verpakking onverwijld bij (af)levering te controleren op eventuele tekorten en/of zichtbare gebreken. Deze controle dient tevens uitgevoerd te worden na mededeling van Gebruiker aan de Contractspartij dat de geleverde goederen en de bijbehorende verpakkingen ter beschikking staan van de Contractspartij.

2. De Contractspartij heeft de verplichting om binnen zeven dagen na levering aan Gebruiker een mededeling te doen van die gebreken die bij levering zonder nadere onderzoek door haar zijn geconstateerd. Dit geldt ook voor de gebreken die de Contractspartij zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren. Wanneer er zich later gebreken openbaren die de Contractspartij in redelijkheid niet had kunnen of moeten constateren, dient de Contractspartij daarvan mededeling aan Gebruiker te doen binnen zeven dagen na ontdekking. Wanneer gebreken zich na het verstrijken van een jaar na (af)levering openbaren, is Gebruiker niet meer verplicht klachten van de contractspartij in behandeling te nemen.

3. Indien over de hoedanigheid van de goederen niets uitdrukkelijk is overeengekomen, zijn geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur, eventuele (kalk)uitslag en andere geconstateerde kleine gebreken geen reden tot afkeuring.

4. Klachten omtrent facturen worden schriftelijk ingediend binnen een termijn van zeven dagen na de factuurdatum.

5. Indien een bovengenoemde termijn is verstreken dan wordt de Contractspartij geacht de geleverde goederen en tevens de factuur te hebben geaccepteerd. Vanaf dat moment is de Gebruiker niet meer verplicht klachten omtrent geleverde goederen en ter zake de factuur in behandeling te nemen en is Gebruiker niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen.

6. Het retourneren van goederen die reeds zijn geleverd is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker onder voorwaarden die bepaald zijn door gebruiker.

 

Artikel 4         Garantie

1. Een garantie voor de deugdelijke uitvoering van de afgesproken prestatie verleent de Gebruiker slechts schriftelijk in de overeenkomst tussen Gebruiker en de Contractspartij.

2. De Contractspartij kan alleen een beroep op de overeengekomen garantie doen wanneer zij aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst jegens Gebruiker heeft voldaan.

3. De garantie heeft geen betrekking op gebreken die zijn ontstaan door:

a.             normale slijtage;

b.             onoordeelkundig gebruik;

c.             niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

d.             installatie, montage, wijziging of reparatie door de Contractspartij of door derden;

e.             gebreken aan of ongeschiktheid van goederen afkomstig van, of voorgeschreven door de Contractspartij;

f.              gebreken aan of ongeschiktheid van door de Contractspartij gebruikte materialen of hulpmiddelen.

De garantie is niet van toepassing op:

a.            geleverde goederen die niet nieuw waren op het moment van levering, tenzij de overeenkomst anders bepaalt;

b.            het keuren en repareren van goederen van de Contractspartij;

c.             onderdelen waarvoor geen fabrieksgarantie is verleend.

 

Artikel 5         Aanspraken Contractspartij

1. Indien er sprake is van een ondeugdelijke nakoming van de overeengekomen prestatie dan zal Gebruiker jegens de Contractspartij de keuze hebben of zij de prestatie alsnog deugdelijke uitvoert of er een creditering van een evenredig deel van de factuur plaatsvindt. Besluit de Gebruiker om de prestatie alsnog deugdelijk uit te voeren, dan is zij vrij in het kiezen van de wijze en het tijdstip van de uitvoering. De Contractspartij dient aan de Gebruiker de gelegenheid te bieden tot herstel van het gebrek. Is er sprake van herstel van onderdelen of materialen door Gebruiker dan dient de Contractspartij deze toe te zenden aan Gebruiker.

2. Van een ondeugdelijke nakoming van de overeengekomen prestatie is slechts sprake in geval van een ernstige tekortkoming en wanneer het gebrek daarnaast meebrengt dat het geleverde goed niet langer geschikt is voor het bij het sluiten van de overeenkomst door de Contractspartij beoogde en voor de Gebruiker kenbare doel.

3. Vervangen onderdelen worden eigendom van Gebruiker indien deze bij herstel worden vervangen door andere onderdelen.

4. De volgende kosten komen voor rekening van de Contractspartij:

a. transport- en/of verzendkosten;

b. kosten voor demontage- en/of montage;

c. reis- en/of verblijfskosten.

 

Artikel 6         Aansprakelijkheid 

1. De aansprakelijkheid van Gebruiker jegens de Contractspartij wegens wanprestatie, onrechtmatig handelen en/of enige andere grondslag die verband houdt met de overeenkomst jegens de Contractspartij wordt beperkt overeenkomstig de inhoud van dit artikel, tenzij de aansprakelijkheid dwingend uit de wet voortvloeit.

2. Indien de Gebruiker jegens de Contractspartij aansprakelijk is, komt, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de Gebruiker of haar met leiding belaste ondergeschikten, niet voor vergoeding in aanmerking gevolgschade – waarbij onder gevolgschade onder meer wordt verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten– en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Gebruiker. Aansprakelijkheid van de Gebruiker op grond van dit artikel is beperkt tot het bedrag dat voor dergelijke schade wordt gedekt door een gebruikelijke verzekering binnen de branche waarin de Gebruiker actief is vermeerderd met het eigen risico van Gebruiker en tot het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval uitbetaalt. Indien op basis van een verzekering geen dekking wordt verleend, is de aansprakelijkheid van de Gebruiker beperkt tot de omvang van hetgeen de Contractspartij de Gebruiker op grond van de overeenkomst verschuldigd is tot een maximumbedrag van € 25.000,-.

3. Wanneer Gebruiker aansprakelijk wordt gesteld door derden te zake een in de voorgaande artikelleden genoemd incident, dan vrijwaart de Contractspartij Gebruiker voor dat deel van de schade, waarvoor de Gebruiker op grond van de wettelijke regels aansprakelijk wordt gesteld. 

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door een onjuist gebruik van de geleverde goederen door de Contractspartij, noch voor schade als gevolg van de ongeschiktheid van de geleverde goederen voor het doel waarvoor de Contractpartij de geleverde goederen heeft aangewend.

5. Aanspraken van de Contractspartij ter zake van schade of anderszins verjaren/ vervallen één jaar nadat de schade bekend is geworden bij de Contractspartij, althans bekend had moeten zijn bij de Contractspartij. 

 

Artikel 7         Overmacht

1. Ingeval van overmacht is Gebruiker niet gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen jegens de Contractspartij.

2. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘overmacht’ verstaan: elke onvoorzienbare omstandigheid die los staat van de wil van partijen en daarvan onafhankelijk is op grond waarvan nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden geëist. Onder het begrip overmacht valt in ieder geval het niet of niet tijdig voldoen aan verplichtingen door de Gebruiker en/of leveranciers en/of onderaannemers van Gebruiker en/of door Gebruiker ingeschakelde transporteurs en/of andere hulppersonen door omstandigheden als:

a.            weer;

b.            aardbevingen;

c.             brand;

d.            stroomstoring;

e.            verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen;

f.             wegblokkades;

g.            alle soorten werkstakingen of andere vergelijkbare werkonderbrekingen;

h.            gedwongen of vrijwillige (handels)beperkende (overheids)maatregelen als gevolg van epidemie / pandemie;

i.              import- of handelsbeperkingen.

3. Is er sprake van een overmacht situatie dan is Gebruiker bevoegd om een deel van hetgeen is overeengekomen te leveren of een deel te presteren van hetgeen is overeengekomen.

4. Gebruiker heeft een bevoegdheid tot opschorting indien hij meent dat de overmacht situatie van tijdelijke aard is. Gebruiker mag de uitvoering van de overeenkomst in een dergelijk geval opschorten totdat de overmacht veroorzakende omstandigheid voorbij is.

5. Indien er sprake is van blijvende of tijdelijke overmacht, dan kan Gebruiker buitengerechtelijk de overeenkomst ontbinden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

6. Ingeval van een blijvende of tijdelijke overmacht heeft de Contractspartij de mogelijkheid om gezamenlijk in overleg met de Gebruiker een regeling te treffen over ontbinding van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

7. Gebruiker heeft het recht tot vordering van betaling voor de prestaties die bij de uitvoering van de overeenkomst reeds zijn verricht voor het ontstaan van de overmacht veroorzakende omstandigheid en voordat van deze situatie is gebleken.

8. Bevindt een der partijen zich in een overmachtsituatie of voorziet zij dat zij zich er spoedig in zal bevinden, dan dient zij de andere partij daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

9. Een boetebeding in de overeenkomst verliest zijn werking door overmacht.

10. Er bestaat geen schadevergoedingsplicht ten aanzien van te lijden of geleden schade ingevolge ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de verplichtingen die voorvloeien uit de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn naar aanleiding van een overmacht situatie.

 

Artikel 8         Ontbinding, opschorting en opzegging

 1. Gebruiker is bevoegd om de overeenkomst met de Contractspartij zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk en/of mondeling te ontbinden en/of de verplichtingen jegens de Contractspartij op te schorten en/of enig bedrag dat is verschuldigd door de Contractpartij op grond van een door Gebruiker geleverde prestatie terstond in zijn geheel op te eisen, onder de hierna te noemen omstandigheden:

a.            Indien de Contractspartij tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst met Gebruiker – wanprestatie-;

b.            Indien de Contractspartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance van betaling indient, gebruik maakt van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd of wordt ontbonden;

c.             Indien de Contractspartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

d.            Indien de Contractspartij nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,

e.            Indien de Contractspartij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een onderdeel daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf of een onderdeel daarvan in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot overdracht van de zeggenschap binnen haar onderneming of een onderdeel daarvan op andere wijze aan een derde, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf.

2. Wanneer de Contractspartij de overeenkomst wenst te beëindigen zonder dat de Gebruiker tekortschiet  in de nakoming, is beëindiging van de overeenkomst slechts mogelijk met wederzijds goedvinden.

3. Wanneer de Gebruiker een op haar rustende verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, kan de Contractspartij de overeenkomst slechts ontbinden of enige verplichting opschorten nadat de Contractspartij de Gebruiker schriftelijk in gebreke stelt en daarbij aan de Gebruiker een redelijke termijn stelt om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. De Contractspartij kan de overeenkomst slechts ontbinden of enige verplichting opschorten in het geval dat sprake is van een ernstige tekortkoming.

4. Indien Gebruiker op het moment van ontbinding al  werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst heeft  verricht, heeft de Gebruiker de bevoegdheid om te verlangen dat ten gevolge van de ontbinding geen ongedaan making plaatsvindt ter zake (een deel van) de door de Gebruiker deugdelijk uitgevoerde werkzaamheden en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen van de Contractspartij. De met de uitgevoerde werkzaamheden samenhangende betalingsverplichtingen van de Contractspartij worden door ontbinding zo nodig direct opeisbaar.

5. De Contractspartij doet afstand van een eventuele bevoegdheid tot eenzijdige opzegging van de overeenkomst, die is gesloten voor een bepaalde of onbepaalde duur.

6. Bij eenzijdige opzegging door de Gebruiker van de overeenkomst dient de Gebruiker een minimale opzegtermijn van één maand in acht te nemen.

 

Artikel 9         Betaling

1.  De wijze van en het tijdstip van betaling van hetgeen de Contractspartij aan Gebruiker verschuldigd is, wordt bepaald door Gebruiker. Indien Gebruiker niet bepaalt dat betaling voorafgaand aan, ten tijde van of na levering van de prestatie in de bedrijfsruimte van Gebruiker plaatsvindt, dient de Contractspartij te betalen middels storting of overmaking op een door Gebruiker aangewezen bankrekening binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en voor het bedrag waarvoor geen vooruitbetaling is gevraagd.

2. De Contractspartij heeft niet het recht tot verrekening van haar vorderingen op en/of tot opschorting van haar verplichtingen jegens Gebruiker. Hierop geldt een uitzondering indien er sprake is van een faillissement van Gebruiker of als de wettelijke schuldsanering op Gebruiker van toepassing is verklaard.

3. Al wat de Contractspartij uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is aan Gebruiker, is onmiddellijk opeisbaar  indien:

a.            een betalingstermijn is overschreden;

b.            het faillissement of de surseance van betaling van de Contractspartij is aangevraagd;

c.             beslag op zaken of vorderingen van de Contractspartij wordt gelegd;

d.            de Contractspartij (rechtspersoon of personenvennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

e.            de Contractspartij (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.

               Dit geldt ongeacht of Gebruiker de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd.

4. De betalingen verricht door de Contractspartij strekken primair tot voldoening van eventuele rente en invorderingskosten die door Gebruiker zijn gemaakt en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen .

5. Gebruiker is bevoegd haar schulden aan de Contractspartij te verrekenen met vorderingen van Gebruiker en van de aan Gebruiker gelieerde ondernemingen op de Contractspartij. Daarnaast is Gebruiker bevoegd haar vorderingen op de Contractspartij te verrekenen met schulden van aan de Gebruiker gelieerde ondernemingen aan de Contractspartij. Verder is Gebruiker bevoegd haar schulden aan de Contractspartij te verrekenen met vorderingen op aan de Contractspartij gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen, zoals genoemde in dit artikellid, worden verstaan de ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW. Voor zover vereist schept dit artikellid overeenkomstig artikel 6:253 BW een recht ten behoeve van aan de Gebruiker gelieerde ondernemingen.

 

Artikel 10       Zekerheden

 1. Op de Contractspartij rust de verplichting om op eerste verzoek van Gebruiker een voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken indien dit naar het oordeel van Gebruiker nodig is. De overeengekomen betalingscondities doen aan deze verplichting niks af. Tot het moment waarop de Contractspartij aan het verzoek van Gebruiker voldoet, is Gebruiker gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten. Indien de Contractpartij niet aan het verzoek voldoet binnen de termijn die is gesteld door Gebruiker, dan raakt zij terstond in verzuim. Doet deze situatie zich voor dan komt aan Gebruiker onder meer het recht toe om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In dat geval heeft de Gebruiker het recht de Contractspartij aan te spreken voor de geleden schade.

2. Gebruiker heeft op alle goederen van de Contractspartij die de Gebruiker, of een door de Gebruiker aangewezen derde, uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die zij op de Contractspartij heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht. De door de Gebruiker en de Contractspartij gesloten overeenkomst geldt als onderhandse akte als bedoeld in de Wet en als titel voor de verpanding.

3. Alle door de Gebruiker aan de Contractspartij geleverde goederen en nog te leveren goederen blijven eigendom van Gebruiker tot het moment waarop alle vorderingen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in  artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek, die Gebruiker op  de Contractspartij heeft of zal verkrijgen op grond van alle overeenkomsten tussen partijen door de Contractspartij zijn voldaan, tevens omvattende rente, kosten en vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van de gesloten overeenkomst.

4. Ingeval van wanprestatie, surséance van betaling, faillissement, toelating tot Wettelijke Schuldsanering conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, opschorting van betaling, liquidatie van de Contractspartij, of overlijden wanneer de Contractspartij een natuurlijke persoon is, is Gebruiker gerechtigd  het eigendomsvoorbehoud in te roepen. De Gebruiker behoudt zijn recht op vergoeding voor verlies of schade. Elke vordering dienaangaande van Gebruiker op de Contractspartij is direct en volledig opeisbaar.

5. Na inroeping van het eigendomsvoorbehoud, heeft Gebruiker het recht om het geleverde goed terug te halen. De Contractspartij heeft de verplichting om hiertoe alle medewerking te verlenen.

6. De geleverde goederen kunnen door de Contractspartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. 

 

Artikel 11       Cessie en contractsoverneming

 1. De Contractspartij is niet bevoegd om enig recht en/of vordering, die de Contractspartij op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst  krijgt, aan een enige derde over te dragen en partijen komen daartoe overeen dat de overdraagbaarheid van enig recht en/of vordering in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW wordt uitgesloten.

2. De Contractspartij verleent aan de Gebruiker bij voorbaat toestemming om de rechten en verplichtingen van de Gebruiker uit de tussen partijen gesloten overeenkomst over te dragen aan enige derde.

 

Artikel 12       Rente en kosten

1. Heeft er geen betaling plaatsgevonden binnen de betalingstermijn die is overeengekomen tussen Gebruiker en de Contractspartij, dan is de Contractspartij direct rente verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar. Indien de wettelijk rente – genoemd in artikel 6:119 en in artikel 6:119a BW voor handelsovereenkomsten - hoger is dan voornoemd percentage, dan geldt de wettelijke rente. Bij de renteberekening wordt de rente berekend per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt meegenomen in de berekening als zijnde een volle maand.

2. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is de Contractspartij aan Gebruiker alle buitengerechtelijke kosten, die 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, verschuldigd met een minimum van € 40,-. Door de Contractspartij zijn de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.

3. Indien Gebruiker in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, dienen alle kosten in verband met deze procedure te worden voldaan door de Contractspartij.

 

Artikel 13       Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen.

2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing op een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, evenmin als iedere andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

3. Van geschillen tussen partijen neemt de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Gebruiker exclusief kennis, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Gebruiker kan van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels toepassen.