xxl - > = 1400px xl - 1200px - 1399px lg - 992px - 1199px md - 768px - 991px sm - 576px - 767px xs - < = 575px

col-* - 0 (xs) | col-sm-* - 576px | col-md-* - 768px | col-lg-* - 992px | col-xl-* - 1200px | col-xxl-* - 1400px


...
...
...
...
...
...
...
...

Algemene voorwaarden van OptiekXL B.V.

OptiekXL B.V., gevestigd De Kuinder 1, 8444DC  Heerenveen

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 • De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle door ons gesloten overeenkomsten of door ons verrichte handelingen en leveringen.
 • Door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling verklaart de afnemer zich akkoord met deze verkoopvoorwaarden, die te allen tijde prevaleren boven eventuele inkoopvoorwaarden van de afnemer.
 • De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden gelden slechts als zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

 

Artikel 2 - Aanbiedingen

2.1       Al onze aanbiedingen –daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten- zijn vrijblijvend, in het bijzonder wat betreft prijs, hoeveelheid, levertijd en levermogelijkheden en kunnen vormvrij worden herroepen. Herroeping van een aanbod dient onverwijld te geschieden.

 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat wij de bestelling schriftelijk hebben bevestigd, dan wel zodra wij deze zonder opdrachtbevestiging hebben uitgevoerd. De afnemer is aan zijn bestelling gebonden zodra wij die hebben ontvangen.

 

Artikel 3 - Prijzen

3.1       Alle prijzen in de door ons genoemde aanbiedingen, als bedoeld in art. 2.1, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door ons is geaccepteerd, worden herzien.

3.2       Prijzen kunnen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten. Lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten. Bij gebreke van overeenstemming van een prijsverhoging, is wederpartij bevoegd tot ontbinding van de overeenkomst.

3.3       De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW en eventueel verschuldigde in- en uitvoerrechten en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 4 - Levertijd/uitvoering der werkzaamheden

 • Overeengekomen of opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maar een indicatieve strekking. Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid zijn wij in het geval van termijnoverschrijding niet aansprakelijk voor door afnemer terzake geleden schade.
 • Wij zijn gerechtigd de verdere uitvoering van onze werkzaamheden op de schorten, zolang afnemer jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschortingsrecht geldt tot op het moment dat de afnemer alsnog zijn verplichtingen is nagekomen, tenzij wij inmiddels gebruik hebben gemaakt van ons recht tot ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat ons recht op schadevergoeding onverlet.
 • De binding aan een overeengekomen uiterste termijn vervalt als de afnemer wijziging in de specificaties van bijvoorbeeld bedrukking wenst of als de afnemer niet onverwijld antwoord geeft op onze vragen. Wij zijn dan, onverlet de ons krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten.
 • Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Indien de afnemer de door ons af te leveren zaken niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening en risico retour gezonden. Indien afnemer, ondanks sommatie de zaken niet binnen drie maanden en voor zijn rekening heeft opgehaald, hebben wij het recht afnemer voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. Afnemer is te allen tijde gehouden om de kosten van de door ons gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
 • Wij zijn niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de koper.

 

Artikel 5 - Risico

 • Het risico van de door ons geleverde goederen is voor afnemer:
 1. Bij levering van de fabriek: zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen;
 2. Bij levering van Franco werk: zodra de goederen zijn aangevoerd op de plaats van bestemming;
 • Bij levering op afroep gaat het risico over zodra de goederen t.b.v. afnemer zijn afgezonderd.
 • Wij zijn gerechtigd een bestelling eventueel in gedeelten af te leveren. In dat geval kunnen wij elke deelaflevering afzonderlijk aan de afnemer factureren en daardoor betaling verlangen.

 

Artikel 6 - Overmacht

 • Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van ons gevergd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 • Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden onder andere: niet-, niet volledige en/of vertraagde levering door onze toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines, alles zowel in ons bedrijf als bij derden van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten onze wil en/of ons toedoen ontstaan.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 • Indien wij aansprakelijk mochten zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Indien wij toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, zijn wij slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de schade, die het rechtstreekse gevolg is van de achtergebleven prestatie Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.
 • Indien wij aansprakelijk zijn voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door onze assuradeur te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het bedrag van de declaratie, althans dat gedeelte van de opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Afnemer vrijwaart ons voor alle schade die wij mochten leiden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor zover deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring en/of het niet handelen conform instructies betreffende de bescherming van de kwaliteit en/of houdbaarheid van de geleverde goederen door de afnemer.

 

Artikel 8 - Garantie

 • Wij geven op de door ons geleverde goederen dezelfde garantie, zowel in omvang als in tijd, als welke aan ons wordt verleend door de fabrikant of leverancier van de goederen.
 • Op gebruikte goederen verlenen wij tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen een garantie van 3 maanden na levering. De goederen zijn ter beoordeling volledig te inspecteren door afnemer.
 • Deze garantievoorwaarden zullen vooraf door ons aan de afnemer overhandigd worden of op verzoek van de afnemer aan hem worden toegezonden.
 • De afnemer is verplicht een gebrekkig onderdeel te bewaren en voorzover wij zulks verlangen het betrokken onderdeel vrachtvrij aan ons terug te zenden.
 • Zaken die ingevolge een reparatie-opdracht worden vervangen, worden eigendom van ons.
 • Onze garantieverplichting vervalt indien de afnemer respectievelijk zijn personeel dan wel derden de zaken niet conform de door ons verstrekte voorschriften of anderszins ondeskundig of onzorgvuldig hebben behandeld, de afnemer de zaken voor andere dan de normale bedrijfsuitvoering waarvoor de zaken zijn bestemd zijn aangewend, of indien de afnemer zonder schriftelijke toestemming van ons herstelling of verandering door anderen dan ons heeft laten verrichten.
 • De garantieverplichting vervalt eveneens indien de afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. De afnemer heeft niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten op de grond dat wij onze garantieverplichting nog niet of niet volledig zijn nagekomen.
 • Indien wij onze garantieverplichting niet nakomen, zijn wij niet verder aansprakelijk dan voor de kosten van het herstel of vervanging door derden. Deze aansprakelijkheid treedt niet eerder in dan nadat de afnemer ons schriftelijk in gebreke heeft gesteld en ons een redelijke termijn heeft gegund waarbinnen wij alsnog aan onze garantieverplichting kunnen voldoen.
 • Voor zover de wet dit toelaat, vrijwaart de afnemer ons tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden tengevolge van het gekochte of enig handelen of nalaten van ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 9 - Reclames

 • Alle reclames dienen op straffe van verval van rechten binnen 8 dagen na aflevering der goederen, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende brief te geschieden. De levering geldt in elk geval als deugdelijk indien de afnemer het geleverd of een gedeelte ervan in gebruik heeft genomen, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of aan derden heeft doen leveren.
 • Reclameringen door afnemer kunnen uitsluitend geschieden ter zake van ontbrekende of niet bestelde zaken evenals ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken van zaken of uitgevoerde diensten. In geval van uiterlijk waarneembare gebreken van zaken hebben wij de keuze de betreffende zaken te vervangen, te repareren dan wel terug te nemen tegen creditering van afnemer. Bij overschrijding van de in 9.1 genoemde termijn vervalt ieder recht van afnemer op reclamering. Wij aanvaarden teruggezonden zaken slechts indien en voor zover hij met de terugzending tevoren heeft ingestemd.
 • Afnemer dient ons in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te controleren. Niet voldoen aan het in dit artikel-lid bepaalde leidt tot verval van het recht van de afnemer zich te beroepen op tekortkomingen die hij redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen voormelde termijn had kunnen ontdekken.
 • Voor zover de wet dit toelaat, leveren tekortkomingen in het geleverde de afnemer geen grond tot ontbinding van de overeenkomst.
 • Afnemer dient de kosten voor ongegronde klachten aan ons te vergoeden.
 • Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
 • Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
 • Voor zover de wet dit toelaat, geeft een beroep op een tekortkoming aan afnemer niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

 

 

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

 • Wij behouden ons het eigendom voor van alle door ons geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ons aan afnemer geleverde of niet te leveren goederen, alsmede ten behoeve van onze eventuele vorderingen voor door ons in het kader van de levering van goederen verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen wij van de afnemer te vorderen hebben wegens diens tekortschietingen in de nakoming van de met afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.
 • Eerst en na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht plaats van de goederen
 • Indien en voorzover door ons geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen terzake waarvan wij ons de eigendom hebben voorbehouden, zijn wij gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling onze goederen terug te nemen en is afnemer verplicht tot vergoeding van de dientengevolge door leverancier geleden en te lijden schade.
 • Ook in geval van opschorting van de betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van afnemer hebben wij het in sub.10.3 omschreven recht.
 • Afnemer is gerechtigd de door ons geleverde goederen waarvan wij eigenaar zijn, ten behoeve van ons door te verkopen, echter alleen voorzover zulks binnen zijn normale bedrijfsvoering gebruikelijk is, tenzij wij afnemer hebben meegedeeld dat hij daartoe niet meer bevoegd is.
 • Afnemer is verplicht ons onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden recht doen gelden met betrekking tot goederen waarvan wij ons de eigendom hebben voorbehouden.
 • Afnemer is verplicht op ons eerste verzoek een bezitloos pandrecht te vestigen op de door ons geleverde zaken, zodra wij om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliezen, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons op afnemer, die terzake van incassokosten en rente daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn al onze vorderingen terstond opeisbaar en zijn wij gerechtigd tot ontbinding der overeenkomst(en) over te gaan, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
 • Het is afnemer verboden op de door ons geleverde zaken -ongeacht of wij daarvan nog eigenaar zijn- een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.
 • Wij zullen steeds -zolang het gekochte en geleverde niet geheel mocht zijn betaald, alsook alvorens tot levering over te gaan- een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen. Afnemer is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen.
 • Zolang de in sub.10.9 bedoelde zekerheid niet is gesteld, kunnen wij de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst zonder tussenkomst ontbonden verklaren, onverminderd ons recht op nakoming en/of schadevergoeding.

 

Artikel 11 -Zet- en drukwerk

11.1      Afnemer is gehouden door hem al dan niet op ons verzoek ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en hier met bekwame spoed op te reageren.

11.2      Wij zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de afnemer goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

11.3      Afnemer garandeert ons, dat door nakoming van de overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de regelgeving op het gebied van auteursrecht of het recht van industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. Afnemer vrijwaart ons zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

 

Artikel 12 - Betaling

12.1     Tenzij onder rembours wordt geleverd of indien uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling van de factuur door ons te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum op een door ons aangewezen bank- of girorekening.

12.2     Indien binnen het verstrijken van de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, zijn wij gerechtigd een rente gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2% per jaar, in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als een volle maand.

12.3     Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal afnemer in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wij zijn alsdan gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de ons toekomende rechten, als vermeld in de vorige leden van dit artikel onverlet blijven. Voorts is afnemer dan gehouden ons te vergoeden alle kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen, met name:

 1. Declaraties van advocaten en procureurs terzake van de werkzaamheden, zowel in, als buiten rechte, ook voorzover zij de door de Rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle executiekosten. De buitengerechtelijke kosten van de zojuist genoemden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom; zulks met een minimum van €68,-
 2. De kosten van faillissementsaanvragen
 3. De opslagkosten ingeval van opschorting van levering

12.4     Een betaling strekt eerst in mindering van de incassokosten, vervolgens van de verschuldigde rente en daarna van de hoofdsom. Indien afnemer meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling -met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin- eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de één na oudste factuur, enz.

 

Artikel 13 - Ontbinding

13.1     De overeenkomst kan zonder rechtelijke tussenkomst, doch na een schriftelijke verklaring van ons worden ontbonden, indien afnemer in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.

13.2     Door ontbinden worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.   Afnemer is aansprakelijk voor de door ons geleden schade zoals winstderving en transport/opslagkosten.

 

Artikel 14 - Geschillen

14.1    Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechter in het arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging, tenzij afnemer binnen een maand nadat dit beding is ingeroepen uitdrukkelijk kiest voor berechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde Rechter.

Artikel 15 - Herroepingsrecht

15.1 Het herroepingsrecht is onderdeel van consumentenwetgeving en geldt niet voor zakelijke aankopen. Voor orders onder € 400,00 kunt u gebruik maken van onze reguliere retourprocedure, voor orders boven € 400,00 en speciaal voor u bestelde of geproduceerde producten dient u eerst contact op te nemen met onze klantenservice via info@optiekxl.nl. Onze collega van de klantenservice beoordeelt of uw bestelling retour genomen kan worden. Voor gangbare artikelen is dit in de regel geen probleem, voor meer bijzondere artikelen kunnen wij uw retouraanvraag weigeren en/of met u zoeken naar een passende oplossing.

Voor orders onder de €400,00 kan u het reguliere retourproces volgen. U mag dan binnen 14 dagen na aankoop uw artikelen retourneren. Het artikel moet dan uiteraard ongebruikt en compleet in oorspronkelijke verpakking zijn. Bij zichtbare gebruikssporen, missende accessoires of een ontbrekende originele verpakking heeft u geen recht meer op het volledige aankoopbedrag. In dit geval krijgt u van ons een deelvergoeding. Deze is altijd 75% van het oorspronkelijke aankoopbedrag. De verzendkosten of kosten voor levering, installatie en retour zijn voor uw eigen rekening als u afziet van uw bestelling. U kunt uw producten retour sturen naar het volgende adres: OptiekXL,  De Kuinder 1, 8444 DC, Heerenveen.

Artikel 16 - Nederlands recht van toepassing

16.1     Op alle door ons verrichte handelingen waaronder door ons gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.